• Znečistenie z pevniny sa na znečistení oceánov a morí podieľa (percentuálne)
  • Znečistenie z atmosery sa na znečistení oceánov a morí podieľa (percentuálne)
  • Znečistenie z morskej dopravy sa na znečistení oceánov a morí podieľa (percentuálne)
  • Tanker EXXON VALDEZ v roku 1989 havaroval pri pobreží
  • Ľudskou aktivitou je výrazne negatívne ovplyvnených
  • Ľudskou aktivitou neovplyvnených je
  • Medzi najviac poškodené oblasti svetového oceánu nepatrí
  • Svetový oceán
  • Oceán s najväčšou rozlohou je
  • Oceán s najmenšou rozlohou je