• Z údajov z príkladu 1 (príslušné učivo) zostroj kruhový diagram a odpovedz: Zo všetkých žiakov školy tvoria prváci
  • Zo všetkých žiakov školy (Príklad 1, príslušné učivo) tvoria žiaci 5. a 6. ročníka
  • Z trojdetných rodín (Príklad 2, príslušné učivo) pochádza
  • V 7.A. triede (Príklad 2, príslušné učivo) má 2 súrodencov
  • V 7.A. triede (Príklad 2, príslušné učivo) je bez súrodenca
  • Najmenšie zastúpenie v lesnej škôlke (príklad 3, príslušné učivo) má
  • V lesnej škôlke (príklad 3) zastupuje 14%
  • Pozri si kruhový diagram na obr. 1a (príslušné učivo): Najmenšie % ľudí, ktorých materským jazykom je angličtina, tvoria
  • Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí, ktorých materinskou rečou je angličtina (obr. 1a) sú obyvatelia
  • Na grafe príkladu 1, ktorý znázorňuje počet žiakov v jednotlivých ročníkoch, najpočetnejšiu skupinu tvoria žiaci