• Koľko strán uzatvára bilaterálnu zmluvu?
  • Ktorý z uvedených pojmov sa nepoužíva na označenie zmluvy?
  • Čo je oferta?
  • Ako sa uskutočňuje prijatie návrhu?
  • Na základe čoho sa dá odstúpiť od akejkoľvek zmluvy?
  • Kedy pri uzatváraní zmluvy platí zásada neformálnosti právnych úkonov?
  • Medzi kým sa uzatvára darovacia zmluva?
  • V ktorej zmluve prenecháva veriteľ dlžníkovi veci, pričom ten ich musí po dohodnutej dobe vrátiť?
  • Medzi kým sa uzatvára zmluva o úschove?
  • Aké predpisy upravujú jednotlivé typy zmlúv?