• Sústavná činnosť, ktorá sa uskutočňuje samostate vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť z účelom dosiahnuta zisku sa nazýva:
  • Podmienky živnostenského podnikania upravuje:
  • Ktorá z uvedených podienok nie je všeobecnou podmienkou preádzkovania živností?
  • Pri ktorých živnostiach je podmienkou prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore?
  • Ktorá z uvedeých druhov žiností nepatrí k remeselným živnostiam?
  • Ktorá z uvedených živností nepatrí meddzi viazaé živnosti?
  • Ktorá z uvedených druhov živností nie je obchodnou živnosťou?
  • Do koľkých dní vydáá živnostenský úrad osvedčenie o  živnostenskom oprávnení ak podnikateľ spĺňa všetky podmienky?
  • Do koľkých dní je povinný oznámiť podnikateľ všetky zmeny týkajúce sa údajov potrebých na ohlásenie živností?
  • Pozastavenie živností nemôže trvať?