• Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka DC (D[2,-2] C[3, 2], je:
  • Daná je lineárna funkcia, ktorej graf prechádza bodmi C [-1, 5] a D[2, -1]. Priesečník grafu funkcie s osou x má súradnice
  • Označ funkciu, ktorá nie je lineárna:
  • Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka so súradnicami krajných bodov A [-2,-2] a B[1, 7], je:
  • Pre III. kvadrant v pravouhlej sústave súradníc platí:
  • Obe súradnice ľubovoľného bodu v pravouhlej sústave súradníc majú kladnú hodnotu v kvadrante
  • Lineárna funkcia y = kx + q je klesajúca, ak
  • Grafom kvadratickej funkcie je
  • Dve polpriamky, súmerné podľa osi x, so spoločným začiatkom, sú grafom funkcie
  • Rovnica kvadratickej funkcie všeobecne má tvar