• Akého typu môžu byť záznamy?
  • Na čo slúžia záznamy?
  • Môžeme v premenných hovoriť aj o ich hierarchii?
  • Môžu byť v jednom zázname pemenné rôzneho typu?
  • Ako označíme premennú, ktorá môže obsahovať ľubovoľný symbol?
  • Ako označíme premennú, ktorá obsahuje celočíselný údaj?
  • Ako označíme premennú, ktorá obsahuje číselný údaj?
  • Môžeme zadať aj maximálnu veľkosť znakov pre údaj?
  • Čo je oddeľovačom názvu záznamu od jeho premennej?
  • Koľko premenných môžeme mať v jednom zázname?