• Úlohou podnikateľského zámeru je
  • Podnik vzniká na základe
  • Verejný zoznam podnikov, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľských organizácií sa nazýva:
  • Ktorý z uvedených obchodných názvov je vecným obchodným názvom?
  • Podnik zaniká:
  • Každý podnik môže mať:
  • Štatutárny orgán je oprávnený konať menom podniku:
  • Do obchodného registra sa môžu na vlastnú žiadosť zapísať:
  • Do ktorej skupiny obchodných názvov patrí obchodný názov CORINA?
  • Splnomocnenie vystavené na vykonanie konkrétneho právneho úkonu sa nazýva?