• Ekológia skúma:
  • Ekologická prispôsobivosť je schopnosť:
  • Schopnosť organizmu znášať podmienky prostredia sa nazýva:
  • Základnou ekologickou jednotkou je:
  • Živé faktory prostredia tvoria:
  • Skupina jedincov rovnakého druhu žijúcich na danom mieste a v určitom čase sa nazýva:
  • Počet jedincov žijúcich na jednotke plochy priestoru sa nazýva:
  • Vzťah jedincov, ktorí súperia o životné podmienky sa nazýva:
  • Vzťah, v ktorom je jedinec potravou iného jedinca sa nazýva:
  • Súbor nárokov nevyhnutných na existenciu jedincov sa nazýva: