• Ktorý filozofický smer popiera existenciu bytia?
  • Ktorá filozofia je zároveň politickou ideológiou?
  • Ako nazývame kresťanskú filozofiu stredoveku (2-8 stor. n.l.)?
  • Ktorá filozofická disciplína skúma zákonitosti správneho myslenia a snaží sa logicky uchopiť svet?
  • Filozofické učenie, ktoré učí, že Boh je totožný s prírodou a naopak príroda je považovaná za stelesnenie Boha sa nazýva
  • Ktorý filozof je panteista?
  • Cieľom ktorého filozofického učenia je dosiahnuť beztriednu spoločnosť?
  • Ktoré filozofické učenie považuje za najdôležitejšie ja a jeho skúsenosť?
  • Ako inak sa nazýva panteizmus?
  • I.Kant je zástancom