• Ktorá z činností nepatrí k zabezpečeniu výrobných faktorov?
  • Ako sa nazýva činnosť, ktorej úlohou je pre podnik zabezpečiť majetok?
  • Investície do už existujúcich kapitálových statkov sa nazývajú?
  • Ako sa nazýva činnosť, ktorej úlohou je pre podnik zabezpečiť materiál, suroviny?
  • Podstatou ktorej činnosti je vybrať najvhodnejšieho dodávateľa a najvhodnejší spôsob dodávky zásob?
  • Činnosti, ktoré súvisia s prijímaním zásob, ich uskladnením, ošetrením a výdajom sa nazývajú:
  • Ako sa nazýva činnosť, ktorá sa zameriava na získavanie a zamestnávanie potrebných pracovníkov pre podnik?
  • Pracovníci, ktorí sa priamo zúčastňujú na výrobnom procese sa nazývajú:
  • Dokument, ktorý vyjadruje dvojstrannú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa nazýva:
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí medzi povinné náležitosti pracovnej zmluvy?