• Zistiť a odhaliť nedostatky o rezervy v kvalifikačnej príprave zamestnancov má:
  • Ktorý z uvedených útvarov zabezpečuje vzdelávanie?
  • Organizovaný proces zameraný na prispôsobenie sa nových zamestnancov v podniku sa nazýva:
  • Sociálna adaptácia znamená:
  • Pomôcť novým zamestnancom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách podniku a prispôsobiť sa im je cieľom:
  • Rekvalifikácia znamená:
  • Ktoré z uvedených tvrdení je nepravdivé?
  • Zácvik nového zamestnanca napríklad pri obsluhe stroja je:
  • Elektronické vzdelávanie na diaľku pomocou internetu sa nazýva:
  • Na vzdelávanie manažérov a tvorivých zamestnancov sa používajú: