• V akej oblasti sú dôležité výpočty na základe chemických rovníc?
  • Akými písmenkami označujeme stechiometrické koeficienty?
  • Ako označujeme hmotnosť látky A?
  • Ako označujeme hmotnosť látky B?
  • Vypočítaj hmotnosť uhličitanu vápenatého CaCO3, ktorý treba tepelne rozložiť, aby vzniklo 112,2g oxidu vápenatého CaO
  • Z roztoku, ktorý obsahuje 2,0 g jodidu draselného, vznikne reakciou s chlórom 1,5g jódu.
  • Vypočítaj hmotnosť kyseliny chlorovodíkovej, ktorá reaguje so železom za vzniku 75 g chloridu železnatého.
  • Koľko gramov chloridu vápenatého vznikne reakciou vápenca s 15 g kyseliny chlorovodíkovej?
  • Koľko g vody vznikne dokonalým zhorením 25 g metánu?
  • Vypočítaj hmotnosť haseného vápna , na prípravu ktorého treba 40 g páleného vápna.