• Výklad je slohový postup, v ktorom:
  • Výklad rozlišujeme:
  • Formu ústneho výkladu nazývame:
  • Postup, pri ktorom sa vo výklade najskôr uvádzajú fakty a potom sa vyvodia závery, nazývame:
  • Výklad v písomnej podobe nazývame:
  • Populárny výklad sa uplatňuje:
  • Vedecký výklad sa uplatňuje:
  • Výklad sa využíva:
  • Výklad sa vyznačuje:
  • Ktorý jazykový prostriedok je pre výklad netypický?