• Čo predstavuje údajový typ?
  • Aké operácie môžeme vykonávať na množine reálnych čísiel?
  • Čo predstavujú: abs, sqr, sqrt, exp, sin, cos, tan, arctan, round a trunc?
  • Aký typ údaja je údaj označovaný ako Integer?
  • Aké funkcie môžeme použiť na premenných typu Integer?
  • Premenná typu Char sa zobrazuje?
  • Koľko znakov má základná ASCII tabuľka?
  • Koľko znakov má ASCII tabuľka rozšírená o národné znaky?
  • Aký typ premennej je typ BOLEAN?
  • Je typ premenných INTERVAL nejak obmedzený?