• Slovotvorná predpona je:
  • Slovo prepísať sa skladá:
  • Ktoré slovo vzniklo odovodením pomocou prípony?
  • V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou predpony?
  • Zveličujúce slová tvoríme pomocou prípony:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Slovotvorná prípona je:
  • Slovotvorný základ je časť odovodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí:
  • Medzi zveličujúce slová nepatrí:
  • Pomocou slovotvorných predpôn sa najčastejšie tvoria: