• Tvorba podnikových výkonov môže byť:
  • Činnosť, ktorej výsledky uspokojujú potreby spotrebiteľov sú:
  • Výsledkom podnikových výkonov sú:
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí medzi spoločné znaky výrobkov a služieb?
  • Proces tvorby podnikových výkonov sa označuje aj ako:
  • Proces premeny výrobných faktorov na výrobky a služby sa nazýva:
  • Z ktorých troch hľadísk možno posudzovať výrobný proces?
  • Čo je úlohou plánovania podnikových výkonov?
  • Určiť, v akom množstve sa budú výrobky vyrábať závisí od:
  • Výrobok, ktorý je schopný uspokojovať konečnú spotrebu sa nazýva: