• Doplňte definíciu: Stredová súmernosť je zobrazenie (v rovine alebo priestore), ktoré bodu S priradí ten istý bod a bodu A, ktorý neleží na bode S, bod A', pričom platí:
  • Ako sa nazýva bod S z predchádzajúcej definície?
  • Ako sa nazýva bod A z predchádzajúcej definície?
  • Ako sa nazýva bod A’ z predchádzajúcej definície?
  • Ktoré z uvedených obrazcov patrí medzi stredovo súmerné objekty?
  • Ktoré z uvedených obrazcov patrí medzi stredovo nesúmerné objekty?
  • Máte trojuholník ABC. Zobrazte trojuholník ABC cez stred súmernosti, ktorým je bod C. Čo vám vznikne?
  • Prečo je trojuholník ABC stredovo nesúmerný?
  • Prečo je štvorec stredovo súmerný?
  • Majte dva štvorce ABCD a A'B'C'D'. Medzi nimi sa nachádza bod S. Ktorá z uvedených možností nesmie platiť, aby mohol byť bod S bodom, cez ktorý sme zo štvorca ABCD vytvorili štvorec A'B'C'D'?