• Správne konanie
  • V záležitostiach daní vedie správne konanie
  • Prvá fáza správneho konania je
  • Všetky náležitosti ako aj postup pri správnom konaní rieši
  • Každý účastník správneho konania
  • Správne konanie môže byť ukončené aj predčasne a to
  • Vynesené rozhodnutie sa skladá z
  • Informácia o možnosti odvolania sa voči rozsudku a o lehotách, ktoré pri prípadnom odvolaní musia byť dodržané sa nazýva
  • Pri odvolaní sa môžu použiť tzv.
  • 2 fáza správneho konania sa nazýva