• Povinné verejnoprávne poistenie založené na platení odvodov a poberaní dávok, ktoré slúži na ochranu obyvateľstva v rôzych situáciách sa nazýva:
  • V ktorom z uvedených systémo nie je možnosť dobrooľného poistenia?
  • Ktoré poistnie slúži na zabeezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti?
  • Zamestnancovi vzniká nárok na ýplatu nemocenského
  • Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vvzniká nárok na nemocenské:
  • V ktorej z uvedených situácií neslúži sociále poistenie na ochranu obyvateľov?
  • Ktorá z uedených dávok sa neposkytuje z nemocenského poistenia?
  • Ktorá z uvedených podmienok nie je podmienkou pre dobrovoľn nemocenské poistenie?
  • Ktorým z uvedených zákonov je a Sloensku upravené sociálne poistenie?
  • Sociálne poistenie vykonáva: