• Sociálna psychológia sa zaoberá vplyvom sociálnych faktorov na:
  • Čo nepatrí k ideovým vzorom sociálnej psychológie?
  • Primárna socializácia trvá do ktorého roku života?
  • Čo nepatrí do primárnej socializácie?
  • Ktorá z inštitúcií neuskutočňuje socializáciu?
  • Čo nepatrí medzi formy sociálneho učenia?
  • Čo je hlavným socializačným prostredím pre človeka?
  • Čo nepatrí medzi sociálne pozície?
  • Ktoré z uvedených označení nezodpovedá sociálnemu statusu?
  • Čo neovplyvňuje sociálny status?