• Z koľkých častí sa skladá sloveso?
  • Ako sa nazýva tá časť slovesa, ktorá nám ostane po odtrhnutí koncovky?
  • Slovesný spôsob, čas, číslo a osobu slovesa vyjadrujeme pomocou ...
  • Aké dva typy slovies existujú v taliančine?
  • Do koľkých slovesných tried sú rozdelené plnovýznamové slovesá?
  • Ako sa nazývajú slovesá, ktoré sa časujú podľa pravidiel danej slovesnej triedy?
  • Do ktorej slovesnej triedy patrí nasledujúce sloveso? \"capire\"
  • Ktoré z nasledujúcich slovies patrí medzi pomocné slovesá?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies patrí medzi pomocné slovesá?
  • Ktorý z nasledujúcich tvarov predstavuje koreň slovesa \"andare\"?