• Ktoré z nasledujúcich slovies je pomocné sloveso?
  • Koľko pomocných slovies existuje v taliančine?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies nie je plnovýznamové sloveso?
  • PAGARE Čo je nesprávne?
  • FESTEGGIARE Čo je nesprávne?
  • CERCARE Čo je nesprávne?
  • STUDIARE Čo je nesprávne?
  • Ktoré slovesá 1. slovesnej triedy priberajú spoluhlásku -H pred koncovkami -i a -iamo?
  • ESPIARE Čo je nesprávne?
  • Ktoré slovesá 1. slovesnej triedy vypúšťajú samohlásku -I pred koncovkami -i a -iamo?