• Slovesá, ktoré vyjadrujú fázy deja, sa nazývajú:
  • Limitnými slovesami sú (je) iba slová(o):
  • Slovesá, ktoré vyjadrujú vôľu, potrebu konať dej, sa nazývajú:
  • Ktoré zo slovných spojení vyjadruje modálnosť?
  • (vyletieť) vysoko, (počuť) zľava- sú to príslovky:
  • Ktorá z prísloviek vyjadruje mieru?
  • Ako sa nazývajú príslovky typu teplo, čisto, ticho?
  • Vlastnostné príslovky vyjadrujú:
  • Slovesá opakovaného deja sú:
  • Urči slovesný spôsob: Keby si čakal: