• Aktivačná energia je ...........energia, ktorú musia mať častice, aby po ich zrážke došlo k chemickej reakcii
  • Aktivovaný komplex je
  • Rýchlosťou chemických reakcií a skúmaním faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, sa zaoberá
  • Reakčné teplo reakcie sa rovná rozdielu energie
  • Aktivačná energia reakcie sa rovná rozdielu energie
  • Kocka cukru sa rozpustí
  • Reakčné teplo označujeme symbolom
  • Entalpiu označujeme symbolom
  • Pri exotermickej reakcie sa energia v priebehu reakcie
  • Pri endotermickej reakcie sa energia v priebehu reakcie