• Ktorý z uvedených umeleckých smerov sa nerozvíjal primárne v literatúre po 2. svetovej vojne?
  • Ktorý umelecký smer bol jediný dovolený na Slovensku po roku 1945?
  • Predstaviteľom ktorého umeleckého smeru je Alberto Moravia?
  • Dielo Rimanka sa odohráva
  • Aký typ rozprávača využil autor v diele Rimanka?
  • K znakom neorealizmu patrí
  • Dielo Rimanka je
  • O diele Rimanka neplatí
  • Umelecký smer neorealizmus vznikol
  • K moderným tvorivým postupom, ktoré využil autor v dráme Smrť obchodného cestujúceho nepatrí