• Rez telesa je
  • Rovina nie je jednoznačne určená
  • Doplň vetu: Ak je rovina rôznobežná s dvoma rovnobežnými rovinami,
  • Doplň vetu: Ak je priamka rovnobežná s dvoma rôznobežnými rovinami
  • Doplň vetu o 3 rovinách /každé 2 znich sú rôznobežné/: ak dve z priesečníc prechádzajú jedným bodom
  • Doplň vetu o 3 rovinách /každé 2 znich sú rôznobežné/: ak dve z priesečníc nemajú spoločný bod,
  • Ak dva rôzne body ležia v rovine, tak
  • Označ pravidlo konštrukcie rovnobežiek:
  • Pri konštrukcii rezu telesa rovinou nevyužívame pravidlo
  • Hranicou rezu telesa je