• Ktoré regióny sa navzájom neprekrývajú?
  • Podľa čoho stanovujeme regióny kultúrnej krajiny?
  • Skúmanie ktorých regiónov má najväčšie využitie?
  • Nodálne regióny sú:
  • Ktoré regióny potrebujeme skúmať ako celok so všetkými ich zložkami?
  • V období prvej Československej republiky bolo Slovensko:
  • Homogénne individuálne regióny:
  • O ktorých regiónoch platí, že sú z daného hľadiska rovnorodé?
  • Homogénne regióny, ktoré majú spoločnú nejakú vlastnosť, voláme:
  • Skúmanie komplexných regiónov má význam kvôli: