• Kedy sa psychológia objavila prvýkrát ako samostatná veda?
  • Za otca psychológie sa považuje
  • Ktorý druh psychológie sa zaoberá vývinom psychiky jedinca od jeho narodenia až po jeho smrť?
  • Pojem psychológia pochádza zo slova psyché a logos aké pôvodu sú oba pojmy ?
  • Sociálna psychológia sa zaoberá
  • Poznáme dva druhy prežívania aké?
  • Ktorá psychológia sa zaoberá poradenstvom v školách?
  • Ktorý druh psychológie neexistuje ?
  • Ktoré dielo sa v období staroveku venuje aspektom psychológie
  • Ktoré pojmy predstavujú zároveň hlavný predmet skúmania psychológie?