• Prúdové vlákno je
  • Rovnica spojitosti je daná
  • Bernoulliho rovnica vyjadruje
  • Medzná vrstva prúdiacej kvapaliny je vrstva, ktorá
  • Nesprávna vlastnosť prúdnic je
  • Veľkosť výtokovej rýchlosti kvapaliny závisí od
  • Hydrodynamický paradox je názov pre poznatok ,že
  • Tlaková energia jednotkového objemu je daná
  • Pri prúdení reálnej kvapaliny sa objavujú v kvapaline
  • Objemový tok udáva