• Ako sa nazýva štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa?
  • Do ktorého veku dieťaťa najviac sa vypláca prídavok na dieťa?
  • V akej výške štát poskytuje prídavok na dieťa od 1. 1. 2014?
  • Pri ktorej z uvedených podmienok nevzniká nárok oprávnenej osoby na prídavok na dieťa?
  • Nárok na prídavok na dieťa zaniká:
  • Ktorá z uvedených osôb nie je oprávnenou osobou na poberanie prídavku na dieťa v zmysle zákona?
  • Oprávnená osoba si uplatní nárok na prídavok na dieťa písomne na:
  • Ak boli splnené podmienky len za časť kalendárneho mesiaca ÚPSVaR:
  • Do koľkých dní je oprávnená osoba povinná oznámiť ÚPSVaR zmenu rozhodujúcich skutočností na nárok a výplatu prídavku na dieťa?
  • Po dovŕšení koľkých rokov dieťaťa je potrebné oznámiť ÚPSVaR, akým spôsobom bude zabezpečená starostlivosť o dieťa do plnenia školskej dochádzky?