• Absolútnu chybu Δ približného čísla p (P – presné číslo) vypočítame:
  • Ak P = 1,945 a p = 1,95, absolútna chyba je
  • Ak je vedecký zápis čísla 400 4 . 10², znamená to, že v čísle 400 sú platné číslice
  • Zápis P = p +/- 0,6 znamená, že
  • Ak p = 18,2 +/- 0,5, tak presná hodnota
  • Ak a,b = približné čísla, Δ = odhad absolútnych chýb), potom pre súčet približných čísel a,b platí:
  • Ak a,b = približné čísla, Δ = odhad absolútnych chýb), potom pre rozdiel približných čísel a,b platí:
  • Ak a = približné číslo, b = presné číslo, pre súčin presného a približného čísla platí
  • Absolútna chyba približného čísla je
  • V čísle 0,032 0 sú tri platné číslice (3,2 a 0). Znamené to, že že číslo 0,032 0 sme dostali zaokrúhlením na