• Anaeróbne fotosyntetizujúce baktérie radíme do oddelenia
  • Paličky a koky radíme do oddelenia
  • Aktinomycéty a im príbuzné organizmy radíme do oddelenia
  • Mykoplazmy radíme do oddelenia
  • Archebaktérie radíme do oddelenia
  • Pri výrobe octu sa využívajú
  • Vitamín B12 produkuje
  • Pôvodcu salmonelózy zaraďujeme medzi
  • Treponema pallidum je pôvodcom ochorenia
  • Lymskú boreliózu spôsobuje baktéria, ktorú radíme medzi