• Pamäť je trojfázový proces. Má nasledovné fázy:
  • Pamäť je proces
  • Pamäť sa definuje ako
  • Amnézia je
  • Pozornosť delíme na
  • Ktorá vlastnosť nie je vlastnosťou pozornosti?
  • Ako definujeme vlastnosť pozornosti rozdeľovanie?
  • Čo je emocionálna pamäť ?
  • Ktorá choroba nie je poruchou pamäte?
  • Fázy pamäte sú