• Preložte správne slovo \"participio\".
  • Doplňte správne: Príčastie je neurčitý slovesný spôsob, v ktorom sloveso má tvar ... .
  • Tvorí sa z neurčitku slovesa, tak že odtrhneme koncovky ... a pripojíme nové koncovky.
  • Aká je koncovka príčastia prítomného prvej slovesnej triedy?
  • Aká je koncovka príčastia prítomného tretej slovesnej triedy?
  • Správne preložte: \"Obliekala som sa spajúc. (Obliekala som sa po spiačky)\"
  • Aká je koncovka príčastia minulého prvej slovesnej triedy?
  • Aká je koncovka príčastia minulého tretej slovesnej triedy?
  • Aká je koncovka príčastia minulého druhej slovesnej triedy?
  • Ktorá možnosť nie je správna? Príčastie minulé môžeme využiť v týchto prípadoch: