• Ktorá z uvedených možností nepatrí medzi osobitné formy financovania?
  • Prenájom predmetov dlhodobej spotreby na základe zmluvy, na určenú dobu a za dohodnutý poplatok sa nazýva:
  • Spoločnosť, ktorá prenajíma majetok a je jeho vlastníkom sa nazýva:
  • Čo nemôže byť predmetom lízingu?
  • Ktorá z uvedených charakteristík nie je typická pre finančný lízing?
  • Ktorá z charakteristík nie je typická pre operatívny lízing?
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje výhodu lízingu pre nájomcu?
  • Odkúpenie krátkodobých pohľadávok od dodávateľa pred lehotou ich splatnosti faktorom sa nazýva:
  • Odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok od dodávateľa pred lehotou ich splatnosti forfaitárom sa nazýva:
  • Čo patrí k nevýhodám forfaitingu?