• V ktorej vete sa nachádza spojka?
  • Citoslovcia sú slová,:
  • Medzi častice nepatrí slovo:
  • Medzi spojky nepatrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Citoslovce sa nachádza vo vete:
  • Spojky sú:
  • Častica sa nachádza vo vete:
  • Spojky môžu stáť:
  • Medzi neohybné slovné druhy nepatria: