• Medzi vokalizované predložky nepatrí:
  • Ktoré slovo patrí medzi neohybné slovné druhy?
  • Príslovka sa nachádza vo vete:
  • Medzi predložky nepatrí slovo:
  • V ktorej vete sa nachádza predložka?
  • Jav, kedy sa k neslabičným predložkám pripája samohláska na zľahčenie výslovnosti, sa nazýva:
  • Medzi príslovky miesta nepatrí slovo:
  • Predložky sú:
  • Medzi príslovky spôsobu patrí príslovka:
  • Podľa druhu delíme príslovky na príslovky: