• Povahu človeka, jeho vlastnosti, záujmy, schopnosti vystihuje
  • Ako nazývame jedným slovom maliarstvo, sochárstvo, literatúru, hudbu, tanec, spev?
  • V ktorej možnosti sa nachádza veta napísaná bezchybným pravopisom?
  • V ktorej možnosti sú slová rozdelené správne?
  • V ktorej vete sa nachádzajú dve slová, v ktorých nie je dodržané pravidlo o rytmickom krátení?
  • V pravopise ktorej číslovky je chyba?
  • Slovné spojenie boli sledované je z hľadiska vetnej skladby
  • V ktorej možnosti dochádza k spodobovaniu všetkých slov?
  • Čo sú antonymá?
  • V ktorej možnosti sú uvedené iba príslovky?