• Podstatné meno láska je
  • Podľa ktorého vzoru sa skloňuje podstatné meno cudzinec?
  • Číslovka druhý je
  • Epické dielo väčšieho rozsahu, v ktorom vystupuje väčší počet postáv a má rozsiahly dej sa nazýva
  • V ktorej možnosti je uvedený nespisovný výraz?
  • Výrazy: strieľať si z niekoho, byť v pohode sú
  • Pre ktorý literárny druh je typické, že síce rozvíja dej, ale nie je v ňom prítomný rozprávač, dej prebieha prostredníctvom konania postáv a ich jazykových prehovorov?
  • V ktorej možnosti nasledujú slovné druhy v poradí: predložka, citoslovce, spojka, príslovka?
  • Ako nazývame slová prebraté z cudzích jazykov, ktoré sa postupne v slovenčine udomácňujú?
  • Ktorý z uvedených útvarov nepatrí do ústnej ľudovej slovesnosti?