• Podľa ktorého vzoru sa skloňuje prídavné meno TETKIN?
  • Slovné spojenie DIGITÁLNE HODINKY sa nazýva
  • V ktorej možnosti sa nachádzajú iba citoslovcia?
  • Rýmové spojenie prvého a štvrtého, druhého a tretieho verša sa nazýva
  • Tvar L. sg. slov KLAVÍR a TUNEL je
  • V ktorej možnosti sa nachádzajú všetky slová so slabikotvornou spoluhláskou?
  • Slová BEŽAŤ, UTEKAŤ, TRIELIŤ sú
  • V ktorej možnosti sa nachádza veta so stavovým slovesom?
  • Ktorý slohový postup a jazykový štýl využíva cudzie a odborné slová?
  • Básnický prostriedok POTÔČIK V ZIME ONEMEL je