• Akým vetným členom je slovo RUCH vo vete: OBDIVUJÚ DYNAMICKÝ RUCH RODNÉHO KRAJA.?
  • Veta: NA OBED MÁME ŠNICĽU S KRUMPĽAMI. patrí
  • Autorom básnickej zbierky KRVAVÉ SONETY je
  • Básnický výraz ČÍTAŤ TAJOVSKÉHO je
  • ERIKA VČERA ZARECITOVALA SVOJU NAJOBĽÚBENEJŠIU BÁSEŇ. Ktoré slová tejto vety vznikli odvodzovaním?
  • POTVRDZUJEME, ŽE SME VAŠU OBJEDNÁVKU PRIJALI. Uvedená veta patrí
  • Aký druh písmen chýba v slove KÔŇ?
  • Aká udalosť sa viaže k roku 863?
  • V ktorej možnosti sú všetky dvojice slov vytvorené antonymami?
  • V ktorej možnosti sloveso spĺňa nasledovné gramatické kategórie? 3. OS., SG., MINULÝ ČAS, OZNAMOVACÍ SPÔSOB, ČINNÝ ROD, NEDOKONAVÝ VID