• Ktorá možnosť obsahuje len ohybné slovné druhy?
  • Ktorá skupina slov sa skloňuje podľa vzoru CHLAP?
  • Ktorá skupina slov je napísaná pravopisne správne?
  • Ktorá veta obsahuje neohybný slovný druh?
  • Slovné spojenie OBLOHA TÍŠKO ZAPLAKALA je
  • Ten, kto číta autorskú reč, je
  • VERŠ je
  • Ako sa volá ľudový výrok o počasí?
  • Človek, ktorý kreslí obrázky do kníh, sa nazýva
  • Ako sa volá slovenský národovec, ktorý v roku 1843 uzákonil spisovnú slovenčinu?