• PODMET, PRÍVLASTOK, PRÍSUDOK, PRÍSLOVKOVÉ URČENIE - Ktorá z viet zodpovedá danému poradiu vetných členov?
  • V ktorej možnosti je slovo NAPRIEK príslovkou?
  • Ktorý z uvedených skladov je prisudzovací?
  • V ktorej možnosti sú všetky slová homonymá?
  • Akým spôsobom bolo utvorené slovo MRAZUVZDORNÝ?
  • V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná slovesná, rozvitá, oznamovacia veta?
  • K výkladovému slohovému postupu nepatrí
  • Kto je autorom diela JAR ADELY OSTROLÚCKEJ?
  • V ktorej možnosti nedochádza k spodobovaniu?
  • V ktorej možnosti sú všetky slová vytvorené predponami?