• Cieľom ochrany prírody je chrániť:
  • Na Slovensku máme:
  • Na Slovensku sa nachádza:
  • K veľkoplošným chráneným územiam patria:
  • V chránených krajinných oblastiach sa uplatňuje:
  • Na Slovensku máme:
  • Červený zoznam obsahuje:
  • Do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO je zapísaná lokalita:
  • Medzi slovenské národné parky nepatrí:
  • Medzi chránené krajinné oblasti nepatrí: