• Rotačné teleso, ktoré vzniklo rotáciou kruhu okolo priamky prechádzajúcej jeho stredom, voláme
  • Rotačné teleso, ktoré vzniklo otáčaním kruhového odseku okolo jeho osi súmernosti, voláme
  • Guľová plocha je
  • Podstava guľového odseku
  • (Cavellieriho princíp): Ak pre 2 telesá existuje taká rovina, že každá s ňou rovnobežná rovina pretína obidve telesá v rovinných útvaroch s rovnakým obsahom (S1 = S2), tak:
  • Pre mieru hranice gule platí vzťah:
  • Objem gule vypočítame
  • V = (πv(3ρ² + v²))/6 je vzorec pre výpočet
  • S = 2πrv je vzorec pre výpočet
  • Ak polomer pologule je 3 cm, pre jej objem platí: