• Čo je občianske súdne konanie?
  • Čím sa riadi občianske súdne konanie?
  • Na návrh koho sa začína občianske súdne konanie?
  • Čo neobsahuje návrh na začatie konania pri fyzickej osobe?
  • Čo nepatrí medzi opravné prostriedky proti rozsudku?
  • Kto nesie náklady konania?
  • Čo nepatrí do návrhu na začatie konania ohľadne osobného stavu?
  • Do koľkých dní sa podáva odvolanie?
  • Do koľkých mesiacov sa podáva dovolanie?
  • Čím rozhoduje súd?