• Všeobecná deklarácia práv bola prijatá v roku:
  • Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd bol prijatý:
  • Článok 28 Ústavy Slovenskej republiky sa zaoberá:
  • Zákon č. 84/1990 Zb. sa zaoberá:
  • Zhromaždenia sa nesmú konať:
  • Zhromaždenie nemôže zvolať:
  • Zhromaždenie musí byť oznámené:
  • Zvolávateľ zhromaždenia je povinný:
  • Zvolávateľ zhromaždenia nemusí v oznámení o konaní zhromaždenia uviesť:
  • Za neoznámenie zhromaždenia môže byť uložená pokuta do výšky: