• Medzi zložky neživej prírody nepatrí:
  • Medzi zložky živej prírody nepatria:
  • Vedy, ktoré sa zaoberajú živou prírodou, sa nazývajú:
  • Organizmy závisia od zložiek neživej prírody:
  • Nerastné suroviny sú:
  • Medzi nerudné suroviny nepatrí:
  • Medzi obnoviteľné zdroje neživej prírody patrí:
  • Z rudných surovín človek získava:
  • Medzi geovedy patria:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?