• V ktorom z týchto miest existovala v r. 1532-35 komúna anabaptistov očakávajúca koniec sveta?
  • Aké bolo vierovyznanie členov Šmalkaldského spolku?
  • V ktorom roku bol podpísaný Augsburský mier?
  • Ktorá krajina ovládala v 16. storočí Nizozemsko?
  • Kto sa stal nizozemským miestodržiteľom, známym svojou krutosťou, po povstaní r. 1566-67?
  • V ktorom roku uzavrelo Španielsko s Nizozemskom mier a de facto ho uznalo?
  • Ako sa vo Francúzsku nazývali prívrženci kalvinizmu?
  • K akej udalosti sa viaže dátum 24. august 1572?
  • Ktorý francúzsky panovník vydal nantský edikt?
  • Ktorý rímskonemecký cisár bojoval proti protestantskej šľachte v Nemecku počas reformácie?