• Myšlienková operácia je...
  • Pojem syntéza predstavuje...
  • Dedukcia predstavuje...
  • Čo nepatrí medzi druhy myslenia?
  • Čím sa prejavuje šírka myslenia?
  • Čo je kritickosť myslenia?
  • Čo je pojem?
  • Čo rozumiete pod pojmom súd?
  • Akú funkciu má reč?
  • Ako delíme vonkajšiu reč?